راهکار اطلاع از اصالت و مجعول نبودن سند رسمی :

سردفتر: کیوان عمادی

راهکار اطلاع از اصالت و مجعول نبودن سند رسمی :

۱. ورود به سایت سازمان ثبت اسناد به نشانی 
WWW.SSAA.IR

۲. انتخاب گزینه (( تصدیق اصالت اسناد و اوراق دفاتر اسناد رسمی )) از قسمت «خدمات الکترونیکی»

۳. وارد کردن شناسه سند و رمز تصدیق (مندرج در بالای برگه سندرسمى )


* با نصب اپلیکیشن های QR READER میتوانید QR CODE سند را اسكن كنيد. ————