دفتر اسناد رسمی۱۰۲۷ تهران یک نهاد مدنی و خصوصی متخصص برای تنظیم عقود و قراردادها و ثبت رسمی اسناد می باشد و بعنوان یک مرکز حقوقی و مدنی رابط اجرای قانون و تنظیم اسناد بین شهروندان و تلاش در امنیت حقوقی و اقتصادی جامعه‌ دارد . تنظیم دقیق اسناد و کمک به تأمین بهداشت حقوقی جامعه، از طریق تثبیت مالکیت شهروندان بر اموال و دارائیهای خود و رسمیت بخشیدن به عقود و تعهدات ازاهم اهداف جامعه حقوقی ودفاتر اسناد رسمی می باشد. این دفتر ضمن عرضه خدمات ثبتی و تنظیم و ثبت اسناد رسمی ثبت نقل و انتقالات و تعهدات، مشاوره در زمينه اسناد را در حيطه مسئوليت نیز انجام می‌دهد. تنظیم روابط مالی مردم و رعایت حقوق قانونی آنان در قراردادهای خصوصی و بهره‌مندی آنان از مزایای قانونی معاملات سالم و حفظ مواردی از قبیل حق بهره‌مندی از مالکیت خصوصی از وظايف اصلی دفاتر اسناد رسمی می باشد.

تنظیم و ثبت سایر اسناد رسمی

– گواهي امضاء اسناد برابر قوانين مربوطه
– اقدام به کپي/ رونوشت برابر اصل اسناد و مدارک ابرازی
– تنظيم و ثبت ساير اسناد رسمی از جمله کليه قراردادهای خصوصی، وکالتنامه ها، اقرارنامه ها، تعهدنامه ها، وصيت نامه ها، رضايت نامه ها و غيره

تنظیم و ثبت اسناد معاملات اموال منقول

اموال منقول شامل انواع خودروی سبک و سنگين،موتورسيکلت، ماشينهای راهسازی و کشاورزی، ماشينهای چاپ و غيره است. مدارک لازم جهت تنظيم سند خودرو:
– شناسنامه مالکيت خودرو (برگ سبز)
– برگ کمپاني يا بنچاق
– مفاصا حساب عوارض ساليانه
– بيمه نامه و کارت سوخت
– شناسنامه و کارت ملی طرفين معامله

تنظيم و ثبت اسناد معاملات اموال غيرمنقول

مدارک لازم جهت تنظیم سند قطعی غیر منقول املاک:
– اصل شناسنامه و کارت ملی متعاملين
– اصل سند مالکيت و بنچاق
– اصل صورت مجلس تفکيکی (در صورت مجزا نبودن سند ششدانگ مورد معامله)
– اصل گواهي پايان کار ساختمان يا عدم خلاف
– اصل مفاصا حساب نوسازی سال جاری – اصل آخرين قبوض مصرفی آب، برق، گاز
– پاسخ تمامی استعلامهای مربوطه
– اصل گواهی حصر وراثت و واريز ماليات بر ارث (املاک موروثی)
– اصل قيم نامه و گواهينامه اداره سرپرستی (در صورت لزوم)
– اصل وکالتنامه (در صورت عدم حضور هريک از متعاملين)
– اصل روزنامه رسمی شرکت و آگهی آخرين تغييرات و مهر شرکت هنگام امضاء اسناد (اشخاص حقوقی)
– در صورت بي سواد بودن متعاملين، همراهی فردی باسواد با کارت ملی
– حضور همزمان کليه متعاملين هنگام امضای سند

آخرین اخبار

اطلاعيه كانون درخصوص پيگيري اجراي قانون پيش فروش ساختمان.

با عنايت به تشكيل جلسه مشترك درخصوص پيگيري اجراي قانون پيش فروش ساختمان در محل معاونت محترم اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري كل استان تهران در مورخ 97/9/6[…]

Read more

رئیس کل دادگستری البرز مطرح کرد:ضرورت اجرای طرح امضای الکترونیکی برای مقابله با جعل اسناد

رئیس کل دادگستری البرز گفت: برنامه‌ریزی‌ها باید به گونه‌ای پیش برود که افراد جامعه وقتی به سن تکلیف می‌رسند به داشتن امضای الکترونیک ملزم شوند چون اجرای این طرح به[…]

Read more

فرم ها

مفقودی شناسنامه

دانلود

اشتشهادیه سند المثنی

دانلود

استشهادیه-طبقه۲

دانلود

استشهادیه-طبقه۱

دانلود